Aanmelding (mede) beleidsbepaler accountants OOB

OOB-accountantsorganisaties moeten een benoeming van een (mede)beleidsbepaler vooraf melden aan de AFM.

De AFM onderzoekt vervolgens of de betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepaler buiten twijfel staat. Daarnaast toetst de AFM in een aantal gevallen of de (mede)beleidsbepaler geschikt is.

De Geschiktheidstoets geldt voor:

 1. beleidsbepaler van OOB-accountantsorganisaties (collectief I)
 2. beleidsbepaler van binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie (collectief II); of
 3. lid van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde beleidsbepalers (collectief III).


Als de (mede)beleidsbepaler niet tot een van deze drie collectieven behoren dan dient alleen op betrouwbaarheid te worden getoetst. Gebruik hiervoor de dienst Aanmelden te toetsen personen.

De meerderheid van de dagelijks beleidsbepalers moet daarnaast voldoen aan de vakbekwaamheidsregels van externe accountants (RA of AA+).

De accountantsorganisatie mag de betreffende (mede)beleidsbepaler pas benoemen na goedkeuring van de AFM.

Ga naar Aanvragen om de dienst met de benodigde bijlagen voor de betrouwbaarheid- en geschiktheidstoets in te vullen en online te verzenden.

Zie voor een nadere toelichting

Aanmelding (mede) beleidsbepaler accountants OOB

Benoeming na goedkeuring AFM
Het is pas toegestaan om de (mede)beleidsbepaler te benoemen, nadat u schriftelijk van de AFM hebt vernomen dat deze persoon door de AFM is goedgekeurd. Dit betekent ook dat u de beleidsbepaler pas daarna kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer vult u het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in?
Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek invullen.

In het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB, dan moet het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek alleen opnieuw ingevuld en meegestuurd worden wanneer er een wijziging in een bestaand antecedent en/of nieuw antecedent heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden van wijzigingen in de antecedenten zijn:

 • (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf
 • financiële problemen
 • een faillissement
 • valsheid in geschrifte
 • verduistering
 • een onjuiste belastingaangifte.


Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties.

Wanneer vult u het Aanmeldformulier Geschiktheid in?
Als de te toetsen persoon:

 1. een beleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie wordt (collectief I)
 2. een beleidsbepaler wordt van binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie (collectief II); of
 3. lid van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde beleidsbepalers wordt (collectief III).


Ga naar Aanvragen om de benodigde formulieren met de bijlagen in te vullen en online te verzenden.

Meer informatie over de geschiktheidstoetsingen vindt u op de website.

 

Aanmelding (mede) beleidsbepaler accountants OOB

Kosten per (mede)beleidsbepaler voor de geschiktheidstoetsing:

 • Betrouwbaarheidsonderzoek €1.000
 • Als eerder getoetst op betrouwbaarheid €200
 • Geschiktheidstoetsing €7.000
 • Gereduceerd tarief voor tweede toetsing €1.000


Toelichting kosten geschiktheidstoetsing

Als een persoon in meerdere collectieven zit, geldt voor de eerste toetsing het normale tarief en kan voor de tweede toetsing een gereduceerd tarief van €1.000 gelden. Dit gereduceerd tarief geldt indien een dagelijks beleidsbepaler uit collectief I ook dagelijks beleidsbepaler is van collectief II en in beide collectieven nagenoeg dezelfde functie uitoefent. Dit is het geval wanneer een dagelijks beleidsbepaler van het ‘hoogste netwerkonderdeel’ (collectief II) ook is aangemerkt als dagelijks beleidsbepaler van de OOB-accountantsorganisatie (collectief I), louter vanwege diens functie in collectief II.

Als de dagelijks beleidsbepaler in beide collectieven een andere functie/portefeuille heeft, dan zal een tweede volle toets moeten plaatsvinden en geldt het reguliere tarief voor deze toetsing.

Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor de geschiktheidstoets en eventuele betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht:

 • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst
 • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt
 • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

Aanmelding (mede) beleidsbepaler accountants OOB

Aanvraag Betrouwbaarheidsonderzoek indienen
Hieronder vindt u het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek. Wij verzoeken u dit formulier elektronisch in te vullen. Het formulier moet u vervolgens als bijlage bij het online aanvraagformulier uploaden. 


Nadat u het online aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en het betrouwbaarheidsformulier heeft geüploadet kunt u het aanvraagformulier online versturen. Het online formulier kunt u downloaden via de link <Start dienst> onderaan deze pagina. U moet hiervoor eerst inloggen.

Daarnaast moet u een printexemplaar van het ingevulde Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek ondertekend per post sturen naar:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. afdeling Toezicht Service Centrum
Team Vergunningzaken
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Aanvraag Geschiktheidstoets indienen
Onderstaand vindt u per collectief de benodigde standaardformulieren. Wij verzoeken u de formulieren in te vullen en vervolgens als bijlage met de door u zelf aan te leveren documenten bij de online dienst Aanmelding (mede) beleidsbepaler accountants OOB te uploaden. 

Collectief I beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties


Collectief II beleidsbepalers hoogste netwerkonderdeel


Collectief III leden toezichthoudend orgaan


Aanmelden na daadwerkelijke benoeming
Nadat de accountantsorganisatie de goedkeuringsbrief van de AFM heeft ontvangen en de (mede)beleidsbepaler wordt benoemd dient de accountantsorganisatie dit te melden bij de AFM.  

Gebruik hiervoor de dienst Bevestiging voorgenomen benoeming accountants OOB. Vergeet hierbij niet om het zaaknummer van de eerste aanmelding te vermelden. Het zaaknummer kunt u terugvinden in de goedkeuringsbrief.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie