Vergunninguitbreiding AIFM

Een vergunning wordt in beginsel specifiek afgegeven voor het beheren van een (of meer) type(n) beleggingsinstellingen. Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wilt laten uitbreiden omdat hij ook andere typen alternatieve beleggingsinstellingen (met andere soorten beleggingen) wilt gaan beheren.

Voorbeeld
U beschikt over een vergunning als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling die belegt in financiële instrumenten. Wanneer het voornemen ontstaat om ook een alternatieve beleggingsinstelling te gaan beheren die belegt in vastgoed, moet u hiervoor een vergunninguitbreiding aanvragen.

Voorwaarden
Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u ook voor het nieuw te beheren type alternatieve beleggingsinstelling aantonen dat u kunt voldoen aan de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen. In ieder geval dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen waarmee de vergunning wordt uitgebreid.
  • De beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe typen alternatieve beleggingsinstellingen /soorten beleggingen.
  • Per beheerde beleggingsinstelling moet een geschikte bewaarder zijn/worden aangesteld.  

Vergunninguitbreiding AIFM

Beslistermijn
De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de uitbreidingsaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met dertien weken worden verlengd.

Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de uitbreidingsaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen.

Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de uitbreidingsaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Vergunninguitbreiding AIFM

Vergunninguitbreiding: €10.500 per verzoek

 

Vergunninguitbreiding AIFM

Bij een verzoek tot uitbreiding van de vergunning moet de beheerder de AFM hiervoor informatie verschaffen.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail uw verzoek via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld daarbij in het onderwerp dat het om een verzoek tot uitbreiding van de vergunning gaat.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie