Wijziging bewaarder beleggingsinstellingen AIFM

Een beheerder moet voor elk van de door hem beheerde alternatieve beleggingsinstellingen één individuele bewaarder aanstellen. De bewaarder voert zijn taken uit, toegespitst op de specifieke beleggingsinstelling waarvoor hij is aangesteld.

Wanneer er wijzigingen rakend aan de bewaarder plaatsvinden, moeten deze wijzigingen gemeld worden aan de AFM. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • vervanging huidige bewaarder door nieuwe bewaarder
  • materiële wijzigingen in de bedrijfsvoering van de bewaarder.


Voorwaarden
De bewaarder wordt op een aantal onderdelen getoetst, waaronder:

  • beheerste en integere bedrijfsvoering en invulling bewaarderstaken
  • passendheid gezien specifieke alternatieve beleggingsinstelling waarvoor als bewaarder wordt opgetreden
  • toetsing geschiktheid en onafhankelijkheid
  • financiële positie
  • betrouwbaarheid van (dagelijks) beleidsbepalers
  • toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van (eventuele) commissarissen of vergelijkbare toezichthouders van de bewaarder
  • nieuw afgesloten bewaardersovereenkomst.

 

Wijziging bewaarder beleggingsinstellingen AIFM

Beslistermijn
De AFM moet het binnen een maand na ontvangst van de volledige melding van de wijziging aangeven als zij de voorgenomen wijziging afwijst dan wel daaraan beperkingen wil opleggen.

Als een reactie uitblijft, mogen de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

Wijziging bewaarder beleggingsinstellingen AIFM

Als de wijziging (mede) een aanmelding van een nieuwe bewaarder behelst, dan brengt de AFM in het kader van toetsing van de geschiktheid en/of betrouwbaarheid van de bewaarder de volgende bedragen in rekening.

Personentoetsingen (als van toepassing): zie kosten onder melden te toetsen personen.

 

Wijziging bewaarder beleggingsinstellingen AIFM

Voor het aan- of afmelden van een bewaarder moet u de volgende formulieren invullen en aanleveren:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. 

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie