Melding beperking keuze accountantsorganisatie

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM onverwijld in kennis stellen van een poging door een derde partij om:

  • een contactuele clausule aan de OOB op te leggen die de keuze door de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van die OOB beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van accountantsorganisaties of auditkantoren om de wettelijke controle van die OOB uit te voeren, of;
  • op andere wijze ongepaste invloed uit te oefenen op het besluit van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de OOB over de selectie van een accountantsorganisatie of auditkantoor om de wettelijke controle van die OOB uit te voeren.

OOB’s gebruiken voor deze verplichte melding het formulier ‘Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie’.

Deze meldplicht geldt op grond van artikel 16, zesde lid, van Verordening (EU) Nr. 537/2014 sinds 17 juni 2016 voor alle ondernemingen of instellingen die kwalificeren als OOB. In artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wta zijn de volgende specifieke ondernemingen en instellingen aangemerkt als OOB:

  • Een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
  • Een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet.
  • Een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet.
  • Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in dat artikel.

Op grond van artikel 16, zesde lid, van Verordening (EU) Nr. 537/2014 geldt deze meldplicht vanaf 17 juni 2016.

 

Niet van toepassing.

 

Wij verzoeken u het formulier ‘Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie’. digitaal in te vullen en per e-mail te sturen naar de AFM op het adres wta@afm.nl. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw melding.

Vragen over deze melding kunt u per e-mail sturen naar wta@afm.nl.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie