Vergunningaanvraag bewaarders AIF/ICBE 

Om bewaarder te kunnen zijn voor een of meer beleggingsinstellingen en/of ICBE’s moet een partij over een vergunning (artikel 2:3g Wft) beschikken.*

*Voor bewaarders die op 18 maart 2016 reeds als bewaarder optraden geldt een overgangsperiode; zij moeten uiterlijk op 18 maart 2018 over een vergunning beschikken. 

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u een concreet voornemen hebben vergunningplichtige activiteiten te gaan verrichten. Onder Aanvragen vindt u het formulier voor de vergunningaanvraag.

De AFM verleent op aanvraag een bewaardervergunning als u aantoont dat u voldoet aan een groot aantal voorwaarden, deze voorwaarden betreffen (kort gezegd) onder meer:

  • geen ondoorzichtige en/of toezichtbelemmerende zeggenschapsstructuur
  • geschikte dagelijks beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen
  • betrouwbare beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen
  • integere bedrijfsvoering en beheerste bedrijfsuitoefening (welke een adequate uitvoering van de wettelijke bewaarderstaken waarborgt)
  • adequaat belangenconflictenbeleid
  • adequaat uitbestedingsbeleid
  • prudent zijn (voldoende eigen vermogen, solvabiliteit, soliditeit).


Op de vergunningplicht voor bewaarders is een aantal uitzonderingen/vrijstellingen van toepassing. Deze zijn opgenomen in de artikelen 2:3g, tweede lid, Wet op het financieel toezicht en 1c Vrijstellingsregeling Wft. Als u een vergunningaanvraag indient, gaat de AFM ervan uit dat u van oordeel bent dat deze uitzonderingen/vrijstellingen niet op u van toepassing zijn.

 

Vergunningaanvraag bewaarders AIF/ICBE 

Beslistermijn
De AFM moet binnen 8 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen.

Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag, kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of buiten behandeling te stellen.

Advies DNB
Een van de voorwaarden voor vergunningverlening is voldoende eigen vermogen. De AFM vraagt daarover advies aan De Nederlandsche Bank (DNB). Het kan zijn dat DNB in het kader van de toetsing van de prudentiële aspecten van de aanvraag rechtstreeks contact met de aanvrager opneemt.

 

Vergunningaanvraag bewaarders AIF/ICBE 

Vergunningaanvraag bewaarder: €5500
Personentoetsingen: zie kosten bij Aanmelding te toetsen personen

 

Vergunningaanvraag bewaarders AIF/ICBE 

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze (inclusief bijlagen) naar de AFM.

Aanvraag indienen
Wij ontvangen uw aanvraag graag op 2 manieren:

Per post
Stuur 2 kopieën van het aanvraagformulier (inclusief bijlagen) naar:

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM
T.a.v. Domein Asset Management, Toezicht Bewaarders

Digitaal
Mail het aanvraagformulier (inclusief bijlagen) naar bewaardervergunning@afm.nl via Cryptshare. In de handleiding op onze website kunt u lezen hoe u bestanden verzendt via Cryptshare.

Formulieren

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie